Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μια (1) θέση (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) Ανώτερου Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας για να εργαστεί για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο CY-EHDS-2ND το οποίο χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EU4Health Project Grants).

Πληροφορίες (Προσόντα, καθήκοντα και όροι απασχόλησης) για Θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας CY-EHDS-2ND.

Στοιχεία Θέσης:
Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
Αρ. Θέσεων: Μια (1)
Κατηγορία: Μερικής ή Πλήρους Απασχόλησης με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Τόπος Εργασίας: Γραφεία Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας ή διαδικτυακά.

Κωδικός Αίτησης: CY-EHDS-2ND

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:

  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση (1 σελίδα).
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά (περιλαμβανομένων διεύθυνσης και στοιχείων επικοινωνίας).
  • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους και της εμπειρίας τους.
  • Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν τα πιο πάνω με ένδειξη CY-EHDS-2ND  στην ηλεκτρονική διεύθυνση chair@neha.gov.cy μέχρι τις 27/02/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον:

κ. Ηρακλή Κυριακίδη (τηλ. 22436001 και email: info@neha.gov.cy)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.