Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δυο (2) θέσεων (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) Ανώτερου Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας για να εργαστεί για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο VELES το οποίο χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Horizon Europe (HORIZON).

Πληροφορίες (Προσόντα, καθήκοντα και όροι απασχόλησης) για Θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας VELES-01

Στοιχεία Θέσης:
Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
Αρ. Θέσεων: Δυο (2)
Κατηγορία: Μερικής ή Πλήρους Απασχόλησης με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Τόπος Εργασίας: Γραφεία Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας.

Κωδικός Αίτησης: VELES-01

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:

  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση (1 σελίδα).
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά (περιλαμβανομένων διεύθυνσης και στοιχείων επικοινωνίας).
  • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους και της εμπειρίας τους.
  • Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν τα πιο πάνω με ένδειξη VELES-01 στην ηλεκτρονική διεύθυνση chair@neha.gov.cy μέχρι τις 27/02/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον:

κ. Ηρακλή Κυριακίδη (τηλ. 22436001 και email: info@neha.gov.cy)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.