Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας

Η Αρχή διοικείται από και ενεργεί μέσω επταμελούς διοικητικού συμβουλίου, το οποίο διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της και ασκεί τα καθήκοντα, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές της.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής προΐσταται αυτής, συγκαλεί τις συνεδρίες της και υπογράφει τα πρακτικά και κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής, και εκπροσωπεί την Αρχή ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών.

Χρίστος Ν. Σχίζας

Ευγενία Χριστοδούλου

Μάριος Καραϊσκάκης

Ελένη Παπαχαραλάμπους

Ανδρέας Χριστοδούλου