Σκοπός και Νομοθετικό πλαίσιο

Ο σκοπός της δημιουργίας του περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμου Ν. 59(Ι)/2019 είναι η θεσμοθέτηση του πλαισίου χρήσης της ηλεκτρονικής υγείας για την πρόληψη ασθενειών, την προαγωγή της υγείας και την αποτελεσματική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες μέσω της ίδρυσης Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, της εφαρμογής του θεσμού του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, της ρύθμισης της αποθήκευσης και χρήσης της βιοϊατρικής πληροφορίας και της τηλεϊατρικής.

Απώτερος σκοπός είναι η καθολική εξυπηρέτηση του πολίτη, η αύξηση της ποιότητας της προσφερόμενης ιατρικής φροντίδας, η ελάττωση του κόστους, και η ασθενοκεντρική προσέγγιση στην παροχή φροντίδας. Το πιο επαναστατικό αυτής της προσέγγισης είναι ο προσανατολισμός προς την υγεία αντί στην ασθένεια.

Η υιοθέτηση του νέου σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική υγεία (ηΥγεία) στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τα Κράτη Μέλη αλλά και τους απλούς πολίτες για την δυνατότητα που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στον χειρισμό θεμάτων που αφορούν την υγεία και την ευημερία των πολιτών γενικότερα.