Σκοπός και Νομοθετικό πλαίσιο

 

Σκοπός της δημιουργίας του περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμου Ν. 59(Ι)/2019 είναι η θεσμοθέτηση του πλαισίου χρήσης της Ηλεκτρονικής Υγείας για την πρόληψη ασθενειών, την προαγωγή της υγείας και την αποτελεσματική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες μέσω της ίδρυσης Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, της εφαρμογής του θεσμού του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και της ρύθμισης της αποθήκευσης και χρήσης της βιοϊατρικής πληροφορίας και της τηλεϊατρικής.

Το πιο επαναστατικό αυτής της προσέγγισης είναι ο προσανατολισμός προς την υγεία αντί στην ασθένεια.